Subsidie en/of ondersteuning aanvragen

euroteken

Subsidie- en ondersteuningsbeleid 

De gemeente heeft een nieuw subsidie- en ondersteuningsbeleid! Dat kwam samen met de subsidieontvangers tot stand. Begin 2016 voerden we gesprekken met nagenoeg alle subsidieontvangers. Met de informatie uit deze gesprekken maakten we het nieuwe subsidiebeleid. De uitvoering is gestart in 2017. 

verordening

Subsidieverordening

De gemeenteraad stelde een Subsidieverordening vast. Met deze verordening sluiten we aan bij de activiteiten die inwoners zelf organiseren om actief en fijn te leven in Etten-Leur. De bedoeling van deze verordening is het ondersteunen van activiteiten die goed zijn voor Etten-Leur en haar inwoners. Dit kan alleen door samen regelmatig in gesprek te zijn (voorafgaand aan de subsidieaanvraag, in plaats van vooral op de verantwoording achteraf in te gaan). Door het contact vooraf weten we wat het gewenste effect van de activiteit is. En zo is er duidelijkheid over welke ondersteuning er mogelijk en nodig is. 

Van zorgen voor, naar zorgen dat…

In het  subsidiebeleid gaan we jaarlijks bij indiening van de subsidie, in gesprek met de organisatie. We stellen dan steeds de vragen: Wat kunt u zelf (eigen vermogen, entree, sponsoring)?  Wat kunt u samen (samen inkopen, samen kennis delen, samen organiseren, samen vrijwilligers uitwisselen)? en welke ondersteuning in de breedste zin van het woord, verwacht de organisatie van de gemeente?

uitroepteken

Maatwerk en samenwerking

Subsidieontvangers gaven in de gesprekken die we met hen voerden aan niet enkel in geld, maar juist bijvoorbeeld in organisatie, logistiek of bestuur ondersteuning te wensen. We werken volgens de principes van eigen kracht en samenwerking. De nieuwe manier van subsidie verstrekken vraagt om maatwerk binnen open subsidieregelingen. Iedere vereniging heeft iets anders nodig om te kunnen floreren. Wat dat voor uw vereniging is, is onderwerp binnen de gesprekken die u met de gemeente voert.

Subsidie of ondersteuning aanvragen

De hoofdlijnen van het subsidieproces staan in de 'Algemene Subsidieverordening'. Binnen de algemene subsidieverordening toetsen we aanvraag op:

 1. Maakt de subsidie/ondersteuning  maatschappelijke effecten en gemeentelijke beleidsdoelen mogelijk (zie algemene lijst maatschappelijke effecten)?
 2. Wat is de eigen (financiële) verantwoordelijkheid van de organisaties? Als uitgangspunt gaat daarom gelden dat organisaties die beschikken over voldoende eigen (financiële) middelen en mogelijkheden, primair zelf de activiteiten en initiatieven bekostigen. Ook worden er afspraken gemaakt over de vorming van de reserve.
 3. Bevordert de subsidie/ondersteuning samenwerking tussen de organisaties?

De uitwerking staat in de subsidieregelingen. Binnen de subsidieregel toetsen we de aanvraag op:

 1. Voldoet deze aan de desbetreffende subsidieregel?
 2. Voldoet deze aan de specifiek benoemde maatschappelijke effecten?
 3. Voldoet deze aan de specifiek genoemde  kosten/ ondersteuning die voor subsidie in aanmerking komen?

U vindt de Subsidieverordening, de desbetreffende subsidieregels en het overzicht van de maatschappelijke effecten aan de rechterzijde van deze pagina.

link naar webformulier
Aanvraagformulier subsidie en/of ondersteuning

Wilt u  een subsidieverzoek indienen, dan kunt u daarvoor aan de rechterzijde van deze pagina de voor u van toepassing zijnde aanvraag digitaal indienen. Het formulier bestaat uit de volgende stappen:

 1. Voor welke activiteit vraagt u subsidie en/ of ondersteuning aan?
 2. Wat is het maatschappelijk effect van deze activiteit?
 3. Hier worden de vragen gesteld: Wat kunt u zelf? (eigen vermogen, entree, sponsoring).Wat kun je samen? (samen inkopen, samen kennis delen, samen organiseren, samen vrijwilligers uitwisselen) en welke ondersteuning, in de breedste zin van het woord, verwacht u van de gemeente? ( Is dit geld of iets anders?). Welke ondersteuning of welk bedrag vraagt u aan?
 4. Tot slot stellen we u de vraag: Wat was aan het einde van het tweede kwartaal het saldo van de rekeningen van uw organisatie?
 5. Onderbouw uw aanvraag met de aangegeven stukken.

Subsidie aanvragen voor 2020? Dien vóór 1 oktober je aanvraag in!
Is er sprake van een structurele aanvraag? Dan verwachten we uw aanvraag vóór 1 oktober 2019.
We toetsen de aanvraag vervolgens aan de desbetreffende subsidieregeling en leggen de aanvraag met het advies voor aan het college. Als u vragen over de aanvraag heeft, nemen wij contact met u op. Uiterlijk eind december 2019 ontvangt u een subsidiebeschikking.

De hoofdlijn: wanneer subsidie?
De gemeente subsidieert verenigingen, stichtingen en inwoners voor activiteiten die door de markt niet worden opgepakt en wanneer deze een bijdrage leveren aan de door de gemeente gestelde maatschappelijke effecten en gemeentelijke doelen.

Waar te vinden?
De Algemene Subsidieverordening, subsidieregelingen en het aanvraagformulier kunt u in de rechterkolom vinden.

Hoe doet u een aanvraag?
Wanneer u een aanvraag wilt doen, vult u het digitale aanvraagformulier volledig in. Tussentijds kunt u de aanvraag opslaan. Inloggen kan via e-Herkenning of via DigiD. Klik  hier voor de handleiding  aanvraag Subsidie en Ondersteuning.  Klik hier voor de handleiding Subsidieaanvraag Verenigingskosten. Heeft u inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met de desbetreffende contactpersoon zoals hieronder vermeld.

Beoordelingen subsidieaanvragen
De gemeente beoordeelt subsidieaanvragen op basis van de Algemene Subsidieverordening (ASV) en de subsidieregelingen. De ASV regelt het subsidieproces en de subsidieregeling beschrijft aan welke maatschappelijke effecten en gemeentelijke doelstellingen verenigingen moeten voldoen.

 

Beleidsveld

Contactpersoon

Mail

Telefoon

Adviesorganen

Elly Kerstens

elly.kerstens@etten-leur.nl

076-5024274

Zorg

Frank Theys

frank.theys@etten-leur.nl

076-5024341

Cultuur

Natasja van der Sluis - Rosier en
Ilse van Meggelen

Natasja.Rosier@etten-leur.nl
ilse.vanmeggelen@etten-leur.nl

076-5024459
076-5024276

Internationale betrekkingen

Mariëtte van Dueren – Den Hollander

Mariette.Verhoef@etten-leur.nl

076-5024282

Jeugd- en Jongerenwerk

Astrid Adriaansen

Astrid.adriaansen@etten-leur.nl

076-5024294

Monumenten

Cynthia van Dongen-Soeters

Cynthia.vanDongen-Soeters@etten-leur.nl

076-5024253

Sport

Ad de Jong

Ad.deJong@etten-leur.nl

076-5024236

Verkeer

Kitty van Baaren

Kitty.vanBaaren@etten-leur.nl 

076-5024205

Vogel- en natuurbescherming

Ludo van Beckhoven

Ludo.vanBeckhoven@etten-leur.nl

076-5024335

Wijk, buurtschappen en seniorenverenigingen

Rick den Haan/ Wijkmanagers

 

subsidie@etten-leur.nl

076-5024294