Monument Subsidie

Subsidie gemeentelijk monument

monument
Bent u in het bezit van een gemeentelijk monument? Dan kunt u voor subsidie in aanmerking komen.

De “Subsidieregeling Gemeentelijke Monumenten Etten-Leur” kent de volgende subsidiemogelijkheden:

 1. Een collectief abonnement op de Monumentenwacht Noord-Brabant;
 2. Een bijdrage in de onderhoudskosten van gemeentelijke monumenten;
 3. Een bijdrage in de onderhoudskosten van rieten daken van gemeentelijke monumenten.

Collectief abonnement Monumentenwacht Noord-Brabant

U kunt een abonnement op de Monumentenwacht Noord-Brabant nemen. De kosten voor het abonnement en de tweejaarlijkse inspectiekosten komen voor rekening van de gemeente. Deze hoeft u dus niet zelf te betalen.
Uw monument wordt dan tweejaarlijks volledig bouwkundig geïnspecteerd. Van deze bouwkundige inspectie wordt een inspectierapport opgesteld, waarin de onderhoudsstaat per bouwdeel is gekwalificeerd en omschreven. Ook worden in volgorde van urgentie de noodzakelijke uit te voeren werkzaamheden aangegeven. Zo heeft u een actueel inzicht in de kwaliteit van uw pand.
De advisering van de Monumentenwacht Noord-Brabant is geheel vrijblijvend. U beslist zelf of u de, in de rapportage aangegeven, noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden laat uitvoeren en door wie.

U krijgt daarnaast ook toegang tot de, overige gratis, services van Monumentenwacht Noord-Brabant, zoals advisering ten aanzien van uit te voeren onderhoudswerkzaamheden, adviezen over subsidiemogelijkheden, het beoordelen van begrotingen en offertes e.d. Ook ontvangt u 2 maal per jaar de Nieuwsbrief met actuele informatie.

Subsidie onderhoudskosten gemeentelijk monument

euroteken

Voor de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden, die worden genoemd in het inspectierapport van de Monumentenwacht Noord-Brabant, kunt u in aanmerking komen voor een subsidie. De subsidie kan éénmaal in de twee jaar worden toegekend. De subsidie bedraagt 30% van de onderhoudskosten met een maximum van € 2.000,-.

Subsidie t.b.v. onderhoud rieten daken

euroteken

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument met een rieten dak? Dan kunt u in aanmerking komen voor een subsidie in de onderhoudskosten. De subsidie bedraagt 50% van de jaarlijkse onderhoudskosten. De maximale onderhoudskosten bedragen € 5.672,- per pand per jaar.

Aanvraag

vergunningsymbool

U kunt het abonnement voor de Monumentenwacht Noord-Brabant aanvragen met behulp van een aanvraagformulier. Vergeet u hierbij niet het aanmeldingsformulier bouwkundige inspectie en verklaringsformulier afschrift inspectierapport van de Monumentenwacht Noord-Brabant mee te sturen. U vindt deze formulieren aan der rechterzijde van deze pagina.

Ook de subsidie in de onderhoudskosten gemeentelijke monumenten en de subsidie in de onderhoudskosten van rieten daken van gemeentelijke monumenten kunt u aanvragen met behulp van het aanvraagformulier.

Er wordt geen subsidie verleend als:

 1. Met de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden is begonnen voordat op de aanvraag om subsidie door de gemeente is beslist;
 2. Voor de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden is een omgevingsvergunning nodig is en deze niet is verleend;
 3. Op voorhand aannemelijk is dat de onderhoudswerkzaamheden de monumentale waarde(n) aantasten;
 4. Op voorhand aannemelijk is dat het gemeentelijk monument na het treffen van de onderhoudswerkzaamheden uit een oogpunt van monumentenzorg niet aan redelijke eisen voldoet;
 5. De kosten van de werkzaamheden niet in verhouding zijn met het verkregen resultaat;
 6. De kosten op grond van een verzekeringsovereenkomst zijn gedekt of op derden verhaald kunnen worden

 

Subsidieplafond

euroteken

Ieder jaar wordt voor deze subsidie een subsidieplafond vastgesteld. Dit is het maximale bedrag dat voor dat jaar beschikbaar is aan subsidies voor monumenten. Neem vooraf contact op met de gemeente om te vragen of uw aanvraag nog past binnen het subsidieplafond.

Subsidie rijksmonument

monumentsymbool

U kunt geen gemeentelijke subsidie krijgen voor een rijksmonument, behalve als het gaat om:

 1. de kerk en toren van H. Lambertus, Markt 62;
 2. de kerk en torens van de H. Petrus, Lange Brugstraat 30;
 3. het Paulushofje, Markt 43-73;
 4. Bisschopsmolen, Bisschopsmolenstraat 235;
 5. Zwartenbergse molen, Zevenbergseweg 23

Ook onderhoud aan rieten daken van boerderijen die op de rijksmonumentenlijst staan kan voor gemeentelijke subsidie in aanmerking komen. Zie 'de subsidieregeling onderhoud monumenten'aan de rechterzijde van deze pagina. 

Er zijn wel andere mogelijkheden om de restauratie van een rijksmonument te financieren. U kunt de kosten van onderhoud aan uw pand verrekenen met uw inkomstenbelasting. Belangrijk is dat het hierbij niet om verbetering of reconstructie gaat. Afhankelijk van uw inkomen kunt u hiermee een deel van uw restauratie financieren vanuit een belastingteruggave.

Heeft u een woonhuismonument of een boerderij zonder agrarische functie, dan kunt u ook in aanmerking komen voor een laagrentende lening: de Restauratiefonds-hypotheek. De rente ligt dan 5% onder de marktrente, met een minimum van 1,5%. U lost op annuïtaire wijze af, aan het einde van de looptijd houdt u geen restschuld over.

Heeft u een ‘ander’ monument, bijvoorbeeld een kerk, molen of landhuis, dan kunt u voor het planmatig onderhoud instandhoudingssubsidie aanvragen. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten voor het regulier onderhoud van het rijksmonument. 

De RestauratieWijzer

websitesymbool

Het Restauratiefonds heeft ook een speciale adviesdienst: de RestauratieWijzer. Eigenaren die in aanmerking komen voor een Restauratiefonds-hypotheek krijgen hierbij individuele ondersteuning op financieel en procedureel gebied. Kijk op www.restauratiewijzer.nl.