Openingstijden en bereikbaarheid

Openingstijden stadskantoor rondom de feestdagen

 • Op 20 december vanaf 15.00 uur zijn alleen de gemeentelijke publieksbalies gesloten
 • Op 24 t/m 26 december is het stadskantoor gesloten in verband met Kerstmis
 • Op 27 en 28 december gelden de gewone openingstijden van 9.00 tot 17.00 uur
 • Op 31 december en 1 januari is het stadskantoor gesloten in verband met Oud en Nieuw

De regeling op maandag 7 januari
Opgelet! U kunt op maandag 7 januari bij de publieksbalies alleen op afspraak terecht van 10.30 – 16.30 uur. Er is op 7 januari geen avondopenstelling.

Werken op afspraak
Vanaf 1 januari 2019 kunt u alleen nog op afspraak terecht bij de publieksbalies. U kunt een afspraak inplannen op maandag van 9.00 - 16.00 uur en van 17.00 - 20.00 uur, en van dinsdag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur. Woensdagochtend van 9.00 - 12.00 uur is de uitzondering. Er is die ochtend alleen vrije inloop.

Wmo-loket Elz
Op maandag 24 december is het Wmo-loket elz gesloten. Het loket is op de overige werkdagen geopend tussen 9.00 uur en 12.00 uur. Dan kunt u ook telefonisch terecht op (076)5024025. Vragen kunt u ook stellen via het e-mailadres elz@etten-leur.nl.

Er zijn gewijzigde openingstijden voor de Milieustraat rondom de feestdagen. Deze vind je hier: 

https://www.etten-leur.nl/Inwoner/Alle_onderwerpen/Afval/Openingstijden_Milieustraat_rondom_de_feestdagen
 

 

Stadskantoor (alles over openingstijden, afspraak en contact)

Vanaf januari 2019 kunt u bij de gemeente alleen nog op afspraak terecht. 

Reguliere openingstijden (bezoekersingang Roosendaalseweg 4):

 • Op afspraak: op maandag van 9.00 tot 16.00 uur en van 17.00 tot 20.00 uur, en van dinsdag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur.
 • Uitzondering: Woensdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur. Er is die ochtend alleen vrije inloop. U kunt dan geen afspraak maken. Deze uitzondering geldt niet voor een aantal diensten. Zie onderstaande lijst. 
 • Natuurlijk kunt u het stadskantoor de hele dag (van 9.00-17.00 uur) binnenlopen om ter inzage liggende stukken te bekijken en om gebruik te maken van het informatiecentrum. Tijdens de avondopenstelling op maandag kunt u hiervoor terecht van 17.00-20.00 uur.

Diensten alleen op afspraak: 

- Eerste inschrijving in Nederland
- Hervestiging vanuit het buitenland
- Intake aanvraag Nederlandse nationaliteit
- Buitenlandse documenten registreren
- Correctie persoonsgegevens
- Informatie huwelijk niet-Nederlandse nationaliteit
- Geboorteaangifte ouder(s) niet-Nederlandse nationaliteit
- Erkenning reeds geboren kind
- Erkenning ongeboren vrucht ouder(s) niet-Nederlandse nationaliteit
- Nederlandse echtscheidingsdocumenten inleveren
- Informatie naamswijziging
- Verklaring huwelijksbevoegdheid
- Overlijdensaangifte

U kunt een afspraak maken via onze website of via telefoonnummer 14 076.


Internet:

 

Contact:

 • Gemeente: 14076 (24 uur per dag bereikbaar). Belt u vanuit het buitenland, bel dan +31765024000
 • Maak een belafspraak met de gemeente
 • Afval informatienummer: 0800 3336699 (gratis)
 • Melden van milieuklachten (geluid, licht, stank en vervuiling) veroorzaakt door bedrijven: 013 20 60 500 (24 uur per dag/7 dagen per week)
 • Melden van overige klachten (bijv. over een evenement): 14076
 • Wijkteams voor al uw kleine en grote vragen: (076) 5024030
 • Elz startpunt voor welzijn, zorg en wonen: (076) 5024025
 • Brandweer: 088 2250100
 • Politie (niet spoedeisend): 0900 8844
 • Als elke seconde telt: 112

Postadres Gemeente Etten-Leur:

Werkplein Hart van West-Brabant

 • Heb je een vraag over werk, inkomen of een uitkering? Het Werkplein Hart van West-Brabant heeft dagelijks een telefonisch spreekuur van 9.00 tot 10.30 uur. Bel hiervoor naar (076) 750 35 00.
 • Of kom langs. Dat kan elke dag van 9.00 uur tot 11.00 uur in het Stadskantoor in Etten-Leur.
 • Meer informatie is ook te vinden op de website www.werkpleinhartvanwest-brabant.nl.

Loket elz (contact en algemene informatie)

 • elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen is gevestigd in het stadskantoor van de gemeente Etten-Leur (ingang via Raadhuisplein of Roosendaalseweg).
 • U bent van harte welkom van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.
 • U kunt elz bellen van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur op nummer: (076) 5024025
 • Mailadres: elz@etten-leur.nl 

Post voor Gemeente Etten-Leur

Brieven en andere post die bestemd zijn voor Gemeente Etten-Leur dient u als volgt te adresseren: Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur of Roosendaalseweg 4, 4875 AA Etten-Leur. In geen geval dient u Markt 1 als postadres te gebruiken. Het Oude Raadhuis aan de Markt wordt gebruikt voor vergaderingen, ontvangsten en bijeenkomsten. Vanzelfsprekend kunt u ook gebruik maken van het formulier 'Email de gemeente'

Formele verzoeken, verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) en ingebrekestellingen ingevolge de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen, zijn uitgesloten via de elektronische weg.

Op deze website kunt u een aantal producten en diensten van de gemeente digitaal aanvragen. U kunt niet alles digitaal bij ons aanvragen of indienen. Alleen als die mogelijkheid uitdrukkelijk via deze website wordt aangeboden, kunt u een officiële aanvraag, verzoek of melding ook langs die weg bij ons indienen.
Het gebruik van het algemene e-maildres of indien u hierover beschikt, een persoonlijk e-mail adres van een medewerker van de gemeente is niet in alle gevallen bedoeld voor het indienen van formele verzoeken. Het is niet mogelijk om Wob-verzoeken, Who-verzoeken of ingebrekestellingen ingevolge de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen langs de elektronische weg (o.a. per e-mail, webformulier, socialmedia, sms, whatsapp en fax) in te dienen.

Hoe kunt u een formeel verzoek, Wob-verzoek, Who-verzoek of ingebrekestelling ingevolge de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen indienen?

 

Correspondentie met het gemeentebestuur

Het staat inwoners van Etten-Leur en anderen vrij om zich per brief te richten tot het gemeentebestuur. Die correspondentie kan gericht zijn aan de burgemeester, aan het college van burgemeester en wethouders of aan de gemeenteraad. Het is dus zaak om in de adressering goed aan te geven voor wie de brief is bestemd. Is uit de adressering niet direct op te maken voor wie een ingekomen brief is bestemd, dan gaat de burgemeester dat na aan de hand van de inhoud. In geval een brief verkeerd is geadresseerd, zorgt zij er ook voor dat die bij het juiste orgaan terechtkomt. Bijvoorbeeld: een brief is gericht aan het college van burgemeester en wethouders, maar behoort thuis bij de gemeenteraad. Alle brieven die gericht zijn aan de gemeenteraad, dan wel die als zodanig dienen te worden beschouwd, worden opgenomen op een lijst van ingekomen stukken. Deze lijst is openbaar. Het kan daarom gebeuren dat er in de openbaarheid over de inhoud van deze brieven wordt gesproken of geschreven. Brieven die gericht zijn aan de burgemeester of aan het college van burgemeester en wethouders worden niet per definitie openbaar gemaakt. Afhankelijk van het onderwerp van de brief en/of van de daarvoor staande behandelingsprocedure kan deze correspondentie openbaar worden. Voorts kan correspondentie met de gemeente openbaar worden onder werking van de Wet Openbaarheid van Bestuur. U dient zich hiervan bewust te zijn bij uw briefwisseling met de gemeente.

 

 

Stadskantoor

Zoeken