De openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders 18 mei 2017

 

Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders

 

Openbare besluitenlijst nr. 20 - 2017

Datum: 18 mei 2017

Omgevingsvisie – verkenningsdocument 

Het college geeft het verkenningsdocument voor de omgevingsvisie vrij voor inspraak. In dit document beschrijft ze de belangrijkste ontwikkelingen voor de periode tot 2030. Burgemeester en wethouders haalden onder andere hun informatie uit gesprekken met vertegenwoordigers van belangenorganisaties. De informatie uit het verkenningsdocument willen burgemeester en wethouders benutten bij het opstellen van de omgevingsvisie. Binnenkort gaan ze daarmee aan de slag. Ze stellen inwoners, ondernemers, belangenorganisaties en andere overheden in de gelegenheid eventuele ontbrekende informatie aan de verkenning toe te voegen.
 

Wet geluidhinder, 'Streek-Baroniestraat'
De vaststellingsprocedure voor hogere waarde Wet geluidhinder is gevolgd voor de derde bouwlaag (zolderverdieping) van de 10 nieuwe woningen in het plangebied Streek-Baroniestraat'. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Daarom kan er een hogere waarde worden vastgesteld van maximaal 53 dB.

Vaststelling bestemmingsplan 'Streek-Baroniestraat'

Voor het ontwerp-bestemmingsplan 'Streek-Baroniestraat' is de vaststellingsprocedure gevolgd. Er is één zienswijze ingediend. Deze is geen aanleiding voor wijzigingen in het ontwerp-bestemmingsplan. Daarom wordt voorgesteld het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.
 

Terugplaatsen tegelmozaïek zwembad de Banakker

In het huidige zwembad de Banakker is een tegelmozaïek van de kunstenaar Jan van den Brink aangebracht in de wand bij het instructiebad. Onderzocht is of en tegen welke kosten het kunstwerk verwijdert kan worden om vervolgens het terug te plaatsen in het nieuwe zwembad. Gezien de relatief hoge kosten en het feit dat het hier een kunstwerk betreft dat onlosmakelijk verbonden is met het bestaande gebouw besluit het college het kunstwerk niet terug te plaatsen.

Jaarverslag 2016 Surplus Welzijn
Het college neemt kennis van het jaarverslag 2016 van Surplus Welzijn. Surplus Welzijn voldoet aan de gemaakte prestatieafspraken 2016.

Verduurzamen en Wmo-proof maken van gemeentelijke accommodaties
Gemeente Etten-Leur gaat in de komende drie jaar de gemeentelijke accommodaties die zij in eigen beheer houdt verduurzamen en Wmo-proof maken.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend. 

Zoeken