Besluitenlijst college van b&w van 13 juli 2017

Openbare besluitenlijst nr. 28- 2017

Datum: 13 juli 2017

Evaluatie rapportage Tweedekamerverkiezingen 2017

Het college neemt de aanbevelingen over die uit de 'Evaluatierapportage Verkiezingen 2017' naar voren komen. Aanbevelingen uit de lijst van aanbevelingen in de rapportage zijn:
• Het inzetten van één of meerdere mobiele stembureau bij verkiezingen afhankelijk van de verwachte opkomst.
• Het uitbreiden van de vergoeding naar de groep burgerraadsleden.

Handhaving nadere regels op de begraafplaats Zundertseweg

Het college stemt in met de notitie handhaving van de nadere regels begraafplaats Zundertseweg.

Plustaken Werkplein Hart van West-Brabant

Het Werkplein heeft het aantal plustaken in beeld gebracht. Voor onze gemeente betekent dit dat de plustaak aanvragen consumptief krediet vanaf 2016 door het Werkplein wordt uitgevoerd. Uitvoering van andere plustaken is in ons geval niet aan de orde.

Ombouwplan WVS

De werkgroep Ombouwscenario’s WVS heeft een rapportage opgeleverd. In de rapportage wordt de keus gemaakt voor een scenario waarin oud SW, nieuw beschut werken en leerwerktrajecten en sociaal detacheren als vangnet voor een beperkte doelgroep een plaats krijgt. Binnen dit scenario worden per PMC specifieke keuzes gemaakt, waarbij voor PMC groen en PMC post nader onderzoek nodig is. Binnen het gekozen scenario dienen nog een aantal beleidskeuzes te worden gemaakt. Hiervoor wordt een strategische beleidsnotitie opgesteld.

Rapportage cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016

De gemeente is op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 verplicht om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. Onderzoeksbureau Dimensus Companen heeft dit onderzoek voor de gemeente Etten-Leur over 2016 uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn op 27 juni 2017 beschikbaar gekomen. De algemene conclusie is dat we op de meeste onderdelen weer beter scoren dan over 2015. Het college brengt nu de resultaten ter kennisname aan de gemeenteraad en de adviesraden. Op basis van de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek 2015 heeft het college besloten in de tweede helft 2017 een 'kwalitatief' onderzoek uit te voeren. De resultaten van het  kwantitatief onderzoek gebruiken we daarbij.

Vervolg De6 netwerksamenwerking

Zo'n twee jaar geleden zijn zes gemeenten begonnen om op verschillende gebieden met elkaar samen te werken. Met als doel elkaars kracht en mogelijkheden te benutten waar dit kan en elkaar de ruimte te geven waar dat wenselijk is. De colleges van De6-gemeenten hebben een aantal besluiten genomen om de samenwerking een goed vervolg te geven. Zo zijn er kleine aanpassingen aangebracht in het interne besluitvormingsproces en komt er een werkgroep communicatie. Ook zijn de colleges akkoord gegaan met: het onderzoeken van de mogelijkheid van een financieel administratief pakket voor De6; het onderzoeken van de mogelijkheden om samen te werken op fiscale advisering/auditing en het onderzoeken van de mogelijkheden om te komen tot een vaste kern projectleiders, werkvoorbereiders en toezichthouders die regionaal kunnen worden ingezet.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend. 

Zoeken