De openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders 20 april 2017

Parkeergelden standplaats bevolkingsonderzoek
Het college besluit dat er geen kosten in rekening worden gebracht voor het gebruik van de parkeerplaats aan de Noordzijde van de Nieuwe Nobelaer door verloren inkomsten uit de parkeergelden. Van augustus t/m december 2017 is daar de standplaats voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. 
 

Beantwoording vragen Wmo-adviesraad
Het college stemt in met de beantwoording van vragen van de Wmo-adviesraad over de gevolgen van de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) voor de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Samenwerkingsafspraken met de Raad voor de Kinderbescherming Zuidwest Nederland Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle taken in de Jeugdwet, voor de zorg en onder­steuning aan jeugdigen maar ook voor de veiligheid van jeugdigen. Dat vraagt om duidelijke afspraken tussen alle partners die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van jeugdigen inclusief het gedwongen kader: de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclasseringmaatregelen. Met de Raad voor de Kinderbescherming worden dergelijke afspraken vastgelegd in een samenwerkingsprotocol.
 

Jaarverslag clientenraad SoZa

De cliëntenraad Sociale Zaken Etten-Leur heeft het college haar jaarverslag toegestuurd. Het college heeft dit verslag gelezen en dankt de cliëntenraad voor haar inzet.

 

Overeenkomst Wmo hulpmiddelen Harting Bank-Medipoint
Op 17 januari 2017 heeft het college ingestemd met het definitief ontbinden van de overeenkomst Wmo hulpmiddelen met Welzorg per 1 mei 2017 en de wachtkamerovereenkomst met Harting Bank in te roepen. De afgelopen weken is dit laatste nader uitgewerkt. Het college stemt in met de nieuwe overeenkomst Wmo hulpmiddelen met Harting Bank - Medipoint voor de periode van 1 mei 2017 - 30 juni 2019.


De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend. 

Zoeken